پورتال اختصاصی باشگاه طلایی بولت ژورنال

فایل‌های رایگان مخصوص اعضا

اعضای باشگاه به مدت یک سال می‌توانند از این قسمت تمام فایل‌های تهیه شده را رایگان دانلود کنند. لینک دانلود فایل‌ها فقط برای اعضا مشخص است.

یادآور تولد – ثبت سالروز و مناسبات خانوادگی

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

دفتر تمرین صفحات اصلی بولت ژورنال

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

راهنمای پایه بولت ژورنال

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

پلنر برنامه غذایی

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

ارزیابی چرخه زندگی

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

سال پیش‌رو

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

پلنر برنامه ریزی ماهانه

اعضای باشگاه هر ماه یک دفتر برنامه ریزی به صورت رایگان دریافت می‌کنند که برای نوشتن اهداف، برنامه‌ها، عادات مثبت، علایق و… در هر ماه تنظیم شده است.

پلنر آبان  99

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

پلنر آذر 99

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

پلنر دی 99

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

پلنر اَمُرداد 99

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

پلنر شهریور 99

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

پلنر مهر 99

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

پلنر فروردین و اردیبشهت 99

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

پلنر خرداد 99

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

پلنر تیر 99

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

میکروکتاب‌های هفتگی

در باشگاه کتابخوانی هولوسن،  “خواندن” و معجزه “نوشتن” را تمرین می‌کنیم. اعضای باشگاه هر هفته یک میکروکتاب آموزشی به صورت رایگان دریافت می‌کنند.

هفته 1

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

نسخه انگلیسی:

هفته 2

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

نسخه انگلیسی:

هفته 3

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

نسخه انگلیسی:

هفته 4

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

نسخه انگلیسی:

هفته 5

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

نسخه انگلیسی:

هفته 6

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

نسخه انگلیسی:

هفته 7

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

نسخه انگلیسی:

هفته 8

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

نسخه انگلیسی:

هفته 9

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

نسخه انگلیسی:

هفته 10

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

نسخه انگلیسی:

هفته 11

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

نسخه انگلیسی:

هفته 12

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

خلاصه کتاب صبح جادویی –

PDF

نسخه فارسی:

هفته 13

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 14

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 15

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 16

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 17

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 18

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

کتاب صوتی اثر مرکب – 1

هفته 19

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

کتاب صوتی اثر مرکب – 2

هفته 20

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 21

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 22

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 23

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 24

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 25

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

خلاصه کتاب قانون 5 ثانیه –

PDF

هفته 26

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 27

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 28

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 29

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 30

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 31

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

خلاصه کتاب عادت‌های اتمی1 –

PDF

هفته 32

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

خلاصه کتاب عادت‌های اتمی2 –

PDF

هفته 33

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

خلاصه کتاب عادت‌های اتمی3 –

PDF

هفته 34

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

خلاصه کتاب عادت‌های اتمی4 –

PDF

 

هفته 35

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

هفته 36

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

کتاب‌های صوتی

 همواره سعی بر ترویج فرهنگ کتابخوانی در باشگاه داریم. متناسب با پلنر‌های آموزشی و محتوای ارائه شده در میکروکتاب‌های آموزشی، کتاب‌های صوتی تهیه و در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.

کتاب صوتی اثر مرکب

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)