طراحی سایت

دیزاین پترن ها در حقیقت راه حل مسائل طراحی نرم افزار هستند که بارها و بارها در دنیای توسعه نرم افزار تکرار میشوند. الگوهایی از طراحی قابل استفاده مجدد (reusable) و تعامل اشیاء....

این پترن شبیه به یک آژانس استخدام منابع انسانی است. باید شخصی را جهت انجام استخدام افراد بگذارید که اطلاعات مورد نیاز برای استخدام رده ها و سمت های مورد نیاز را بدانند. در نتیجه وقتی یک کارمند جدید میخواهند استخدام کنند، فقط از طریق...