طراحی سایت

از دیزاین پترن Bridge یا پل زمانی استفاده میشود که بخواهیم بین انتزاع یا abstraction با پیاده سازی یا implementation یک جداسازی انجام دهیم....

از دیزاین پترن Adapter زمانی استفاده میشود که بخواهیم یک شیء را به شیء دیگری تبدیل کنیم....