پورتال اختصاصی باشگاه طلایی بولت ژورنال آپدیت سال 1400

عزیز، خوش آمدید.

به “باشگاه بولت ژورنال هولوسن” خوش آمدید.

افتخار می کنیم همراه ما هستید تا هر هفته با اشتراک گذاشتن مطالبى که ارزش زندگى را به ما یادآور مى شوند؛ در تمام طول سال پیش رو در مسیر بهتر شدن روزهاى زندگیمان و توسعه فردى خود گام برداریم.

اهم مواردى که در این پورتال در قالب میکروکتاب، کتاب ها صوتى یا ویدئو هاى آموزشى و پلنر ها و جداول طراحى برنامه ماهانه؛ در دسترس شما قرار می گیرند با محوریت برنامه ریزى، رشد فردى و افزایش مهارت هاى اجتماعى تدوین مى شود. در این بین برنامه ریزى به روش “بولت ژورنال” در قالبى مینیمال اساس قرار هفتگى ماست. ما کتاب “روش بولت ژورنال” رایدر کارول را به عنوان مرجع اصلى این روش در گذار هفته ها کنار هم، مطالعه مى کنیم و نگاهى بر سایر منابع هم مسیر با این تکنیک خواهیم داشت.

ما کنار هم یاد مى گیریم و براى مدیریت بهتر لحظه هاى ارزشمند زندگى، پیش مى رویم. با ما بمانید.

فایل‌های رایگان مخصوص اعضا -سال 1400

اعضای باشگاه به مدت یک سال می‌توانند از این قسمت تمام فایل‌های تهیه شده را رایگان دانلود کنند. لینک دانلود فایل‌ها فقط برای اعضا مشخص است.

یادآور تولد – ثبت سالروز و مناسبات خانوادگی

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

دفتر تمرین صفحات اصلی بولت ژورنال

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

راهنمای پایه بولت ژورنال

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

پلنر برنامه غذایی

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

ارزیابی چرخه زندگی

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

سال پیش‌رو

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

پلنر برنامه ریزی ماهانه – سال 1400

اعضای باشگاه هر ماه یک دفتر برنامه ریزی به صورت رایگان دریافت می‌کنند که برای نوشتن اهداف، برنامه‌ها، عادات مثبت، علایق و… در هر ماه به صورت اختصاصی برای اعضا تهیه شده است.

پلنر فروردین و اردیبشهت 1400

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

پلنر خرداد 1400

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

پلنر تیر 1400

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

پلنر اَمُرداد 1400

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

پلنر شهریور 1400

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

پلنر مهر 1400

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

پلنر آبان  1400

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

پلنر آذر 1400

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

پلنر دی 1400

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

پلنر بهمن 1400

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

پلنر اسفند 1400

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

میکروکتاب‌های هفتگی – سال 1400

در باشگاه کتابخوانی هولوسن،  “خواندن” و معجزه “نوشتن” را تمرین می‌کنیم. اعضای باشگاه هر هفته یک میکروکتاب آموزشی به صورت رایگان دریافت می‌کنند.

هفته 1

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

نسخه انگلیسی:

هفته 2

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

نسخه انگلیسی:

فهرست ذهنی در بولت ژورنال

هفته 3

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

نسخه انگلیسی:

هفته 4

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

نسخه انگلیسی:

هفته 5

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

نسخه انگلیسی:

هفته 6

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

نسخه انگلیسی:

هفته 7

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

نسخه انگلیسی:

هفته 8

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

نسخه انگلیسی:

هفته 9

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

نسخه انگلیسی:

هفته 10

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

نسخه انگلیسی:

هفته 11

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

نسخه انگلیسی:

هفته 12

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

خلاصه کتاب صبح جادویی –

PDF

نسخه فارسی:

هفته 13

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 14

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 15

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 16

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 17

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 18

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

کتاب صوتی اثر مرکب – 1

هفته 19

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

کتاب صوتی اثر مرکب – 2

هفته 20

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 21

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 22

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 23

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 24

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 25

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

خلاصه کتاب قانون 5 ثانیه –

PDF

هفته 26

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 27

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 28

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 29

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 30

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

نسخه فارسی:

هفته 31

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

خلاصه کتاب عادت‌های اتمی1 –

PDF

هفته 32

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

خلاصه کتاب عادت‌های اتمی2 –

PDF

هفته 33

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

خلاصه کتاب عادت‌های اتمی3 –

PDF

هفته 34

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

خلاصه کتاب عادت‌های اتمی4 –

PDF

 

هفته 35

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

هفته 36

دانلود رایگان:

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

کتاب‌های صوتی – سال 1400

 همواره سعی بر ترویج فرهنگ کتابخوانی در باشگاه داریم. متناسب با پلنر‌های آموزشی و محتوای ارائه شده در میکروکتاب‌های آموزشی، کتاب‌های صوتی تهیه و در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.

کتاب صوتی اثر مرکب

( لینک دانلود فقط برای اعضا قابل نمایش است)

محتوای این بخش هفته به هفته در طول سال 1400 منتشر خواهد شد.