معماری نرم‌افزار

هر لایه نقش خاصی را داخل برنامه دارد. بین معماری سه لایه با معماری چهار لایه دامنه محور تفاوت است. در این مقاله به معماری سه لایه پرداختیم....

از دیزاین پترن Decorator جهت اضافه کردن وظایف اضافه بصورت داینامیک به اشیاء استفاده می شود....

از کلمپوزیت پترن جهت ساخت اشیاء بصورت درخت سلسله مراتبی زمانی که قرار است با گروهی از اشیاء رفتار مشابهی انجام داد استفاده میشود....

از دیزاین پترن Bridge یا پل زمانی استفاده میشود که بخواهیم بین انتزاع یا abstraction با پیاده سازی یا implementation یک جداسازی انجام دهیم....

از دیزاین پترن Adapter زمانی استفاده میشود که بخواهیم یک شیء را به شیء دیگری تبدیل کنیم....

از دیزاین پترن builder یا سازنده زمانی استفاده میشود که بخواهیم یک شیء با پیچیدگی ها و تنظیمات custom زیاد را بسازیم....

از دیزاین پترن prototype زمانی استفاده میشود که بخواهیم ساخت یک شیء با مقادیر پیشفرض را ساده کنیم یا بخواهیم از یک شیء با همان مقادیری که یک بار تنظیم شده مجددا شیئی بسازیم....